YDS Gramer Konuları 2

image_pdfimage_print

Zaman bağlaçları %100 zaman uyumu ister.

 • Zaman bağlaçlarının yan cümlesinde will,would,shall,be going to yapıları, ana cümlesinde have has v3/have has been ving yapıları olmaz , kullanılamaz.
 • Zaman bağlaçlarının yan cümlesinde have/has v3 kullanılırsa ana cümle de genelde present yapıda bir modal kullanılır.
 • Zaman bağlaçlarının yan cümlesi v1 ise ana cümle v1 yada present modal olur.
 • Zaman bağlacında ana cümle v1 ise yan cümlede v1.
 • Since v2, have / has v3 bunların istisnasıdır.

Zaman uyumu olmak zorunda olmayan yapılar vardır.

 • Zıtlık bağlaçlarında zaman uyumu olmak zorunda değil.
 • Adjective clause’da zaman uyumu olmak zorunda değil.

Modality

 

Would’da, used to da geçmişteki alışkanlıkları ifade ederken kullanılır. Farkları would sadece eylem bildiren fiillerle kullanılır. Used to ise hem durum hemde eylem bildiren fiiller ile kullanılır.

 

Might yapısı past yapılarla beraber ancak if clause type 2 gibi bir derece past hale getirilen cümleler ile kullanılır.

 

Modal

Anlamı

Real Past Modaller

May have v3

Might have v3

Could have v3

Mış olabilir.

Must have v3

Mış olmalı.

Can’t have v3

Couldn’t have v3

Mış olamaz.

Unreal Past Modaller

Should have v3

Ought to have v3

Malıydın ama yapmadın.

Needn’t have v3

Yapmana gerek yoktu ama yaptın.

Would have v3

Yapardı ama yapmadı.

Might have v3

Could have v3

Yapabilirdi ama yapmadı.

 

Ability Modal

Can, could, be able to

Could ve was were able to arasında fark vardır(olumlu cümlede). Tek seferliğine yapabildiğimiz eylemler için was-were able to kullanılır. Could kullanılmaz. Was-were able to bu şekliyle managed to ile aynı anlamı taşır. Yani bir şeyi yapmayı başarabildim.

Olumsuz cümlede wasn’t able to ve couldn’t arasında anlam farklılığı yok.

Strateji

Fortunately

Luckily gibi (iyi ki, şans eseri) anlamlı yapılarla ilk önce was-were able to yapısını düşün.

Şıklardan birinde could diğerinde was-were able to varsa (geçmişte bir şeyi yapabilmek) sen was-were able to ‘ ya git.

ÖZET

Present Ability Can+v0

Am – is –  are able to

Future Ability will be able to

Shall be able to

Past Ability could v0

Was-were able to

Posibility Modal(olasılık)

Genel Olasılık(May, might, could)– à

Olumsuz kullanımı may+not yada might not. Kesinlikle could not bu kategoride değil.

Gerçekleşmesi muhtemel tüm olasılıklardan bahsederken kullanılırlar.

Teorik olarak gerçekleşmesi muhtemel olaylar için can kullanılır. –à

Be likely to v0

Be unlikely to V0 da ebilir anlamlıdır.

May/might/could well genel olasılık anlamı taşırlar ve may/might/could ile aynı anlama gelirler.

Might/may as well yapısı ile karıştırmayınız. May as well anlam olarak bari … yapalım anlamına gelir ve farklıdır.

Strateji

Olasılık sorularında can ve could arasında kalırsanız soru genel olasılık sorusu olacağından could seçeneğine gidin.

I have no idea…

I dont know…

I’m not sure

Perhaps, May be

…or ….

Probably, Possibly gördüğünüz zaman olasılık aklınıza gelsin.

Request(Rica Modaller)

Can, could, will, would rica modalleridir.

Would you mind + ving rica anlamlıdır. Ancak eylemi gerçekleştiren konuşmacı değil karşı taraftır.

Would you mind + if + subject + v2 eylemi karşı taraf değil başka birinin yapacağı cümleler için kullanılır.

Persmissin (izin) modaller

May, might, can, could izin amaçlı kullanılır.

May I

Might I

Can I

Could I

Obligation – Necessity Modaller

 1. Must(iç baskı)
 2. Have to(dış baskı)
 3. Has to(have to ile aynı)
 4. Have got to
 5. Has got to
 6. Need to zorunluluk belirtir.

Ansence obligation(zorunluluğun ortadan kalkması)

 1. Needn’t
 2. Dont/Doesn’t need to
 3. Dont/doesn’t have to (e gerek yok, zorunda değilsin)

Burada musn’t yok. Yasaklama anlamına geldiği için gereksizlikte yeri yok.

Geçmişte Zorunluluk

Geçmişteki Zorunluluğun Ortadan Kalkması

Had To kalıbı ile yapılır.

Didn’t have to, didn’t need to (e gerek kalmadı, zorunda kalmadım)

Tavsiye(must, should, ought to, had beter)

Must güçlü tavsiyeler için kullanılır.

Should, had beter, ought to ise yumuşak tavsiye ifade eder.

Negatif Tavsiye (memelisin)

Musn’t shouldn’t, ought not to, had beter not ile yapılır.

Çıkarımda Bulunma

Alışkanlık Haline Gelen Eylemler

Olumlu must (şimdi yorgun olmalı) kuvvetle muhtemel sonuçlar için kullanılır. (meli, malı)Olumsuz ise musn’t ve can’t ile yapılır. Genelde can’t kullanılır.(mez-maz)

Be used to ve be accustomed to yapıları kullanılır ve ve durum bildirirler. kendilerinden sonra ya noun yada ving alırlar. (e alışkınım)

Am used to living

Durum bildiren bu yapıların yerine eylemler ile get used to yada get accustomed to kullanılır. Kendilerinden sonra ya ving yada noun alırlar.

Geçmişteki Alışkanlıklar

Eylem bildiren fiiller ile used to ve would veya past simple kullanılır. Bahsedilen işin artık yapılmadığını belirtir.

Geçmişte Var Olan Durumlar

Geçmişte var olup artık var olmayan durumları da used to yada past simple ile anlatabilirsin.

Used to be, were

Strateji

Eskiden anlamı veren kelime varsa used to ve would’a git. Eğer ikisi varsa used to işaretle, eğer used to yoksa would işaretle. Ben doğduğum zaman vs… süreç ifade etmeyen anlamlarla kullanma.

But at last gibi bir ifade varsa yani sonunda demek ki başta belli bir süre would yada used to aklına gelsin.

Tercihler

 

Would rather- sooner

 

Would rather/sooner v0 than v0

İçinde bulunulan durumdan memnuniyetsizliği belirten bir yapı varsa be ving than be ving yapısı ile kullanılır.

Geçmişte bir şeyi yapmış olmayı tercih etmeyi anlatan yapı have v3 ile yaparız. Would rather have v3

Would rather not ile olumsuz yapılır.

Would rather başka biri için tercih etme ifadesi olarak kullanılacaksa bir derece past kuralı uygulanır .!!!

 

Would prefer

 

To v0 ile kullanılır. Bir şeyi bir şeye tercih ederken would prefer rather than yapısı kullanılır.

 

İçinde bulunulan durumdan memnuniyetsizliği dile getiriyorsa to be ving ile kullanılır. To be ving rather than to be ving

Bir şeyi yapmış yada yapmamış olmayı tercih etmek ise would prefer to have v3.

Başka biri için tercih ifade etmek için object+to v0 ile kullanılır. Aynı durumda past’a gönderme yapmak için to have v3.

 

Prefer:

 

Prefer noun+to+noun

Prefer arada to kullanılarak yapılırsa fiil ving to ving olarak kullanılır.

Rather than ile arada geçiş yapılacaksa to v0 +rather than + to v0

Prohibition (yasaklama)

 

Musn’t ile yapılır. (yapamazsın-edemezsin)

Be forbidden to, be prohibited to ve not allowed to ‘ da aynı anlama gelir. Be banned to ‘ da eş anlamlıdır. (yasak-mamalısın).

Beklentiler (be to v0, be supposed to v0)

 

Be to v0 birine görevlendirmede bulunurken belli bir program dahilinde olacak eylemlerin başlangıç ve bitiş zamanları ile ilgili beklentileri ifade ederken de kullanılır. Must , have to , will ile yakın anlam taşır. Past hali was-were to v0 şeklindedir(yapacaktım ve yaptım). Was – were to have v3 yapacaktım ama yapamadım anlamı verir.

Be supposed to belli bir program dahilinde olacak olayların tarihleri ile ilgili beklentileri ifade ederken kullanılır. Should ve ought to ile aynı anlamdadır. (yapmalı, yapması lazım)

Was were supposed to past halidir ve yapmam gerekirdi ama yapmadım anlamı taşır.

 

Akıl Danışma – Öneri

Shall we

Should I ….. Shall I ve we özneleri ile kullanılır. Shall ‘in olumsuz hali shan’t az kullanılır. Genellikle won’t tercih edilir.

Modality Prograsive / yor olabilir , yor olmalı

May be ving, might be ving, could be ving yor olabilir anlamı taşır. Olumsuzu may not be ving might not be ving ile yapılır ve düşük olasılık ifade ederler.

Must be ving = yor olmalı

Can’t be ving = yor olamaz

Modality Perfect (modal have v3)

Should/ought to have v3 = meliydi , malıydı

 

May , might , could have v3 = mış olabilir.

Could have v3 = yapabilirdin ama yapmadın

Couldn’t have v3 = yapamazdım, edemezdim

Must have v3 = mış olmalı

Musn’t have v3= mamış olmalı

Can’t / Couldn’t have v3= mış olamaz

 

Needn’t have v3= e gerek yoktu ama yaptın.

!!!Şıklarda needn’t have v3 ve didn’t need to v0 yapılarını görürsen eylem yapılmış mı ona bak. Yapılmışsa needn’t have v3 yapılmamışsa didn’t lı yapıya git.

Passive Voice

Çift geçişli fiiller iki şekildede pasiv yapılır. Bazı fiiller send, give , tell, ask, call, buy, teach, offer…

Çekim Almayan Fiil Gerund&İnfinitive

Active

Passive

infinitive

To v0

To be v3

Perfect inf

To have v3

To have been v3

gerund

ving

Being v3

Perfect grnd

Having v3

Having been v3

Phrasaller pasiv yapılırken prepleri de muhafaza edilir. Called off – was called off

İt is said that he is in the habit of stealing Money.

Bu cümlenin that kısmını başa getirip pasiv yapmak istersek eğer o zaman that clause kısmı to v0, to be ving, to have v3 yapı haline getirilir. Hangisinin kullanılacağı ana fiilin zamanına bakılarak ve onun ile olan ilişkisi göz önünde bulundurularak seçilir. Yani that clausedeki eylem ana eylemle eş zamanlı ise to v0, önce ise to have v3 , aynı zamanlı ve süreç ifade ediyorsa to be ving …

(bunların pasivi to be v3, to have been v3 olarak yapılır)

ÖZET

İt is said …that

He is said ….to v0=eş zamanlı She is thought ….to have v3 farklı zamanlı.

NOT: Pasivin ardına cümle gelecekse bunun kısaltmasının to ile başlayacağını gördük ancak eğer eylemin bir kısmını görüyorsak pasiv cümlede kısaltma fiili ving alır.

İs seen

Was caught

İs found …. İng alırken

Find tespit etmek anlamlı kullanılırsa to v0 alır.

Passive Strateji

 

1.      Boşluktan sonra nokta, virgül, noktalı virgül, prepozisyon, bağlaç varsa cümle %90 pasiv.

2.      ıt ….that arasın %80 pasiv.

3.      Boşluğun ardında zaman zarfı yada zarf varsa bu yapıların devamında nesne olup olmadığına bakarak karar verilir.

4.      Boşluğun devamında noun clause yapan ‘’___that+svo,what,who ‘’ gibi yapılar varsa bu yapıları nesne olarak düşün ve nesne boşluğun devamında çıkarımı ile aktif cümleye gidin.

5.      Dış kaynaklı olaylar pasivdir. I was bored gibi…

By

With the help of

Via

By means of

Throught …… anlamları aracılığı ile, vasıtasıyla, yardımı ile…Pasiv cümlenin habercileri olabilir.

By=den önce, e gelinceye kadar, e gelindiğinde, e kadar anlamları da var….

CAUSİTİVE (ETTİRGENLİK)

 

Have

Get…..sthng+v3

 

Have

Let

Make …. Sb+v0

 

Get

Force

Want

Ask

Tell….sb+to+v0

Help ise hem v0 hemde to v0 alabilir. Anlamca farkları yoktur.

Not: Let pasiv kullanılmaz. Yerine be allowed to kullanılır. Pastı was allowed to.

Not: İngilizcede fiiller verb+object diziliminin devamına to+v0 alırlar ama bazı istisna fiiller verb+object+v0 yada verb+object+ving alabilir. Bunlar harici hepsi to + v0 alır

Verb + Object + V0 alanlar

Have

Make

Let

Help

Algı fiilleri(see,hear tümüne tanıklık varsa to v0 bir kısmına varsa ving)

 

Verb+Object+Ving alanlar

 

Catch

Find

Spend

Waste … ving

Fiilleri ing ve to yapıları ile isim haline getirip onları özne, nesne vs … olarak kullanabiliriz.

Gerund

İnfinitive

Ving yapısını hangi pozisyonlarda kullanabiliriz cümle içerisinde ?

Özne Olarak Kullanımı:

Learning is a very usefull activity …

Nesne Olarak Kullanımı:

Verb+object(ving)

 • Geçmişten Geleceğe Değişmeyen Durumlarda (i like living)
 • Geçmişe gönderme yapma(eylemden önce yapılıyor objedeki)
 • Tavsiye için kullanılır. The doctor suggested taking a drug.(tavsiye, öğüt anlamlı fiillerden sonra ving kullanılı)

 

Preposition+object

Prepozisyondan sonra gelen fiiller ing alırlar.

I am good at playing tennis

 

Strateji

 • Like, hate gibi genele gönderme yapan fiiller ile ving kullanılır.
 • Geçmişe gönderme yapan fiillerle ving
 • Geleceğe gönderme yapan fiiller devamında to v0 alan fiillerdir.

Go+ving alır. Herhangi bir aktiviteden bahsediyorsa eğer(shopping, hiking)

İdiomların bazılarından sonra ving

Be used to

E alışkın olmak

Get used to

E alışmak

Be accustomed to

E alışkın olmak

Get accustomed to

E alışmak

Look forward to

Dört gözle bekleme

Feel like

İ isteme

Be opposed to

E karşı olma

Object to

E itiraz, karşı olma

Can’t help

Kendini alamama

Can’t bear

Katlanamama

Can’t stand

Katlanamama

Its worth

E değer

İts no use

Faydası yararı yok

İts no good

Faydası,yararı yok

There is no point in

Nın anlamı yok

İn the habit of

E alışkın

My, your,his, her+v yapısında v +ing alır. My sister’s yada her her ikiside possesive(sahiplik) sahiplikten sonra ving.

 

Have fun/rest/good time+ving gelir.

 

Spend ve waste ‘den sonra fiil ing alır.

 

Have trouble ve have difficult +ving alır.

Busy+ving alır.

Eğer with edatı ile devam ederse noun alır.

İs seen/is caught/is found + ving

Boşluğun öncesinde edilgen yapı varsa normalde to v0 ama bu yapılarda olayın bir bölümüne tanıklık var. O halde ving.

Catch ve find+ving

Bu fiiller aktif cümle ile de kullanılsada ving alan özel fiillerdir.

See/hear(algı)

Olayın tümüne gönderme yapılıyorsa v0 eğer bir kısmını gördüysen ving kullan.

Passive gerund (being v3)

Ving yapısının pasividir.

Perfect Gerund (having v3)

Daha önce gerçekleşen eylemi vurgulamak için kullanılır.

Pasiv Perfect Gerund (having been v3)

İşlenen eylemden önce olanın pasiv ifadesidir.

Özne Olarak Kullanımı

To+v0 kullanımı

To be a student is …

Nesne pozisyonunda Kulanımı

I would like to be an engineer.(nesnesi olduğu fiile göre daha sonra gerçekleşecek olayları ifade eder genelde)

 

Özne Tamamlayıcısı Olarak

My only aim is to get a high score.

Sıfatlardan sonra to+v0

Busy+ving hariç diğer sıfatlardan sonra fiil gelecekse genelde to + v0 yapısı kullanılır.

Adjective+for noun phrase/obj.pronoun+to+v0

İt is important for me to learn a foreign language.

Adjective+of+noun phrase/obj. Prono+to v0

It was careless of met o leave the keys in the house.

Noun+To V0

Çoğu isimden sonra bir fiil gelecekse to v0 getirilir. Bu isimler genelde fiilden türetilen isimler yada soyut isimlerdir.

His ability to play baseball made him a famous person.

Too … to v0

Olumsuz anlam taşır ve arasına bir sıfat yada zarf alarak kullanılabilmektedir.(emeyecek kadar …)

Adjective/Adverb+enough+to v0

He is experienced enough to run this shop.

Enough+noun+to v0

He has enough experience to run this shop

Question word+to v0

Tell me how to answer such question.

The first/second

The only

The best/most + to v0

Yukarıdakilerden sonra fiil gelirse to v0 ile devam edilir. The first man to land on the moon.

Something/anybody+to v0

Something, anything, yada body li olanlardan sonra fiiller genelde to v0 şeklinde gelirler.

There is nothing to do.

Amaç to v0

Passive İnfinitive(to be v3)

To v0 yapısının pasiv halidir.

Perfect İnfinitive

To have v3 yapısı ile yapılır. Eylemin diğer bir eylemden önce gerçekleştiğini bildirir.

Passive Perfect İnfinitive (to have been v3)

To have v3 yapısının pasiv halidir.

Verb+object+to v0 /to be v3

Ving alan özel fiiller ile v0 alan özel fiiller hariç to v0 ile devam et.

Pasiv Dizilim + to v0

Boşluğun öncesinde pasif yapı görürsen öncelikle to ile başlayan kısaltmaya git. Anlam aktif ise to v0 pasif ise to be v3 kullan.

See,hear, watch, feel , listen gibi duyu fiilleri ile ving yada to kullanımını hatırla !!!!!!

Kendilerinden sonra Hem ving hem to alan fiiller

Adjectives:

Kendinden sonra fiil alacaksa fiilden önce to gelir ve sonrada v0= sıfat+to v0

Duygu, fikir ve inanış bildiren sıfatlardan sonra kararsız durum bağlaçları (whether, if , how yada wh soruları) He wasn’t sure how…

Niteledikleri isimlerin önünde kullanılırlar. Beatiful girl.

Eylem bildirmeyen fiillerin arkasına kullanılırsa compliment yaparlar. En çok kullanılanı ‘‘be’’. Bunlar bazı fiiller kategorisine girer ve asla zarf almazlar sıfatlar ile kullanılırlar.

Be-Look-Become-Feel-Prove-Taste-Get-Smell-Remain-Sound-Seem-Stay-

Not: Look, Feel, Taste,Smell ve sound —like ile beraber kullanılırsa kendilerinden sonra isim alırlar.

Sıfat Olarak: Ving ve V3 kullanımı

Etkileyen mi(aktif) yoksa Etkilenen mi buna bak.

Etkileyen pozisyonunda ise ing eki gelir , eğer etkilenen pozisyonunda ise ed eki alırlar.

Devam ediyor mu yoksa bitmiş mi?

Tanımladığınız bir isme ait durum henüz bitmedi ve devam ediyorsa ing, eğer bitmişse yada ed yada v3 kullanılır okkkJ

Mean: Ving alırsa =Anlamına Gelmek

To v0 alırsa =Kastetmek, niyetinde olmak

Try: Ving alırsa =Denemek

To alırsa= çalışmak,çabalamak,uğraşmak

Stop: Ving alırsa= yapılan bir eylemi bırakmak(give up)

To alırsa= bir şey yapmak için durmak-bir şey yapmak için yapılan eldeki işi bırakmak

Forget: Ving alırsa=Yapılan bir olayı unutmak

To alırsa= yapacağın bir şeyi unutmak, yükümlülük

Remember: Ving alırsa= yapılan bir olayı hatırlamak

To alırsa=  Yapacağın bir şeyi hatırlamak, yükümlülük

Regret: Ving alırsa= Yaptığın bir şeyden pişmanlık duymak/past

To alırsa= üzülmek, üzgün hissetmek, üzgünüm ama arkadaşın hasta

Go on: Ving alırsa=değişiklik yapmadan aynı şeye devam etme

To v0 alırsa=değişiklik yaparak bir şeye devam etme

Come: Ving alırsa= gelme eyleminin nasıl yapıldığını verir. Come running

To v0= e başlamak –come to understand

Need: Ving alırsa/to be pasif anlam

Need to v0= aktif anlam

Adverbs(Zarflar)

Genelde sıfatlara -ly- getirilerek elde edilir.

Frankly, conversly, obviously,

Bunlarında düzensizleri var. Şunlara dikkat

Fast-fast

Late-late

Early-early

Hard-hard

Good-well

Lately ve hardly farklı zaflardır ve bunlarla karıştırmayınız !!!!

Lately=son zamanlarda

Hardly: neredeyse hiç, zar zor

Hardly ever, hardly any, hardly anyone/anywhere etc. Şeklindede kullanılabilir. Ve anlam olarak hardly her zaman olumsuz olduğu için gramer olarak olumlu cümleler ile kullanılır daima!!!.

Sonu tüm –ly- ile biten kelimeler zarf olarak düşünülemez. İsme gelen –ly- eki kesinlikle sıfattır ve fiili nitelerken kullanılamaz. Friend-friendly—- cost-costly

Zarflar bir cümlede ya bir sıfatı yada zarfı niteler. Fiilide niteleyebilir. Sıfat ve zarfı niteleyen zarf derecelerini artırmaya yarar.

Derecelendirme Zarfları

Bu grupta bahsedilecek zarflardan badly, awfully, terribly kendi kötü bir şekilde anlamlarına ek olarak çok fazla-oldukça anlamı ilede kullanılır.

Derecelendirme bildiren bir diğer zarf too yapısıdır. Çok fazla – gereğinden fazla anlamı taşır ve sıfar ve zarfları niteler ancak negatif çağrışımda bulunur. Bu şekilde too zarfını nitelemek için kullanılabilecek zarflar –rather-far-alittle- abit- much zarflarıdır.

Hardly,Scarcely, Barely, little ‘de derecelendirme zarflarıdır ve –Neredeyse hiç yada zar zor, güç bela anlamlarını taşırlar. Sadece little sadece neredeyse hiç anlamı taşır.

Derecelendirme zarflarında öne çıkan bir diğer grup almost, nearly, practically, virtually zarflarıdır. Ve neredeyse anlamı taşırlar. Virtually diğerlerinden farklı olarak gerçekten anlamı taşır.

Bu gruptaki diğer zarflar fairly, quite, rather zarflarıdır. Oldukça anlamına gelirler ama kullanımlarında farklılıklar vardır. Quite zarfının diğerlerinden farklı olarak tamamen anlamıda vardır. Fairly ve rather bu anlamda kullanılmaz!!!!

Fairly sadece sıfat ve zarfları nitelemek için kullanılırken, rather ve quite sıfat zarf ve fiilleri niteleyebilir.

Fairly, Quite, Rather tekil bir isimle kullanılacaksa eğer a/an yapıları fairly zarfından önce, — quite zarfından sonra —rather zarfından önce yada sonra gelebilir.

Cümle Zarfları:

Cümleyi niteler ve konuşmacının olaya bakış açısını yansıtır.

Wrongly:

Seriously:

Perhaps:

Annoyingly:

Honestly:

Unluckly:

Unfortunately:

Surprisingly:

Definetely:

Undouptedly:

İndeed:

İn fact:

Frankly:

Presumably:

Understandably:

Evidently:

Of course:

Certainly:

Personally:

Rightly:

Possibly:

Admittedly:

Actually:

Naturally:

Clearly:

Surely:

Maybe:

Really:

Vurgu Zarfları:

Even:

Just:

Purely:

Either:

Also:

Notably:

Primarily:

Especially:

Exclusively:

Particularly:

Merely:

Simply:

As well:

Chiefly:

Exactly:

Only:

Mainly:

Too:

Solely:

Mostly:

 

Zarfların işlevleri özeti:

 

Fiilleri niteler. Fiil+zarf

Sıfatları derecelendirir. Extremely easy

Cümleyi niteler. Zarf+cümle

Başka zarfları niteler. Extremely carefully

Hardly,scarcely,barely: Hemen hemen hiç, Nadiren

Quite,Rather, Fairly, Terribly, Badly, Avfully : Oldukça, Acayip

Almost, Nearly, About, Practically, Virtually, Approximetly, Roughly / yaklaşık olarak, neredeyse, hemen hemen=devamlarına yüzde, sayı yada istatistikler alırlar.

Comperative

2 şeyi kıyaslarken kullan. Farklı şekillerde yapılabilir.

İlki tek hecelilerin sonuna –er- , iki yada daha fazla heceli yapıların başına –more-getirebilirsin.

Zarflar ile kıyaslama yaparken  – ly – yapısı içeren zarfın önüne more getirilir. Early hariçtir o earlier halini alır ve –er- ile kıyas yapılır.

Sıfat hali ile zarf hali aynı olan fast, late, hard – er- takısı alarak comperative yapılır.

Kıyaslamada ikinci kıyas yapılan şeye geçerken than kullanılır.

Düzensiz Comperative:

Good-better          Bad-Worse

Much-more           Many-more

Little-Less            Far- Further-Farther

Old-Older/Elder — Late-Later/latter

The former/the latter:

İki şeyden bahsederken ilkine the former, ikincisine the latter deriz.

!!!Comperativin derecesini artırıp azaltmak için belli zarflar kullanılır.  FarRather-Any-No– Nearly-Almost-Scarcely- Hardly-Even- a littlemuchalotabit-many…

Strateji

Herhangi bir boşluktan önce much,far,alot, rather, a bit vs… görürsen öncelikle bu tür yapıların kıyaslama yaparken kullanıldığını düşün ve comperative ara !!!

Strateji

Kıyaslama sadece than eki ile olmaz. Than’in olması için ikinci bir nesne daha olup ikisinin kıyaslanması lazım.

The more …. The more…(Ne kadar.. okadar)

Normalde comperative the almadan kullanılır ama bu kullanım hariç. Birbirine bağlı iki şey ile kıyaslama yaparken kullanılır.

As …….as /so ……. As (Kadar)

Sıfat yada zarflara –er- getirmeden kıyas yapabileceğimiz bir tip daha. Bu iki ifade arasında sıfat yada zarf kullanılır. So as olumsuz cümlede kullanılır.(Genelde). Bu ifadeyi much-many-few-little ile kullanmamız mümkündür. Bu yapı normalde arada adjective+noun şeklinde kullanılmaz ama eğer isim sayılabilen isimse Adjective+a/an+noun bu yapının arasına gelebilir.

Such …..as (Kadar)

Kıyas bildiren bir başka yapıdır ve araya bir sıfat+isim gerektirir. Kesinlikle bu şart. Kullanılan isim sayılabilen tekil isimse sıfatın önüne a/an gerektirir. Bu isim sayılamayan yada çoğul isimde olabilir.

Bu iki kadar anlamı veren yapının sonuna to v0 eklersen yapacak kadar ….. anlamı alır.

The Same …. As (ile aynı)

Araya isim alarak kullanılır ve iki şeyin aynı olduğu anlamını verir. The same weight as me….

So+adjective/adverb+that ( o kadar ki)

Arada bir sıfat yada zarf alarak kullanılır. Bu yapı eğer sayılabilen tekil isimle kullanılırsa adjective/adverb+a/an+noun alır araya.

Much, many, few, little ile birlikte kullanılabilir.

Such+adjective/adverb+noun+that (O kadar …ki) Bu yapıda a lot of, a few, a little ile kullanılabilir.

Araya sadece isim getirilerek te kullanılabilir. Such+noun+that

Too+adjective/adverb+to v0 (emeyecek kadar)

Anlamca olumsuzdur ve araya sıfat yada zarf alarak kullanılırlar. Veyahut many, few, little, much+noun alarak kullanılır. Ayrıca bu yapılar arasına adjective+a/an+noun da kullanılır.

Enough

Sıfat yada zarf ile kullanılacaksa sıfat yada zarf enoughtan önce kullanılır. İsmi niteleyecekse isim enoughtan sonra gelir. Enoughtan sonra fiil ile devam edilecekse eğer fiil + to v0 şeklinde gelir.

Tanımlayıcı Sıfat Cümlecikleri

İsmi tanımlarla ve onun ayırt edici bir özelliğini anlatır. Cümlenin anlamını tamamladığından atılamaz, atılırsa cümlenin anlamı gider.

Tanımsız Sıfat Cümlecikleri

Cümleden atıldıklarında anlamı bozmazlar çünkü sadece ekstra bilgi verirler. Özneden sonra kullanıldıklarında başında ve sonunda virgül alarak, nesneden sonra kullanılırsa sadece başında virgül alarak kullanılır.

That virgül ile kullanılmadığından tanımsız sıfat cümleciklerinde kullanılmayacağını bilmemiz lazım.

Özne Odaklı Sıfat Cümlecikleri

Nitelenen isim sıfat cümleciğinin öznesi durumunda ise defining yapılarda insanları –who yada that– ile niteleyebilirsiniz. Nondefining yapılarında ise virgül varsa özne durumunda insanlar sadece –who- ile nitelenir.

 

Strateji

Subject position: İnsanlar:

Defining:who,that

İndefining:… , who

İnsan Dışı Şeyler

Defining:Which, That

İndefining: … , which

Sınavda: Eğer boşluğun öncesinde insan yada nesne niteleniyorsa, boşluğun devamında fiil yada yardımcı fiil varsa bu bir özne sorusudur ve doğru yanıt who yada which olur. Bunlar yoksa virgülde yoksa that işaretle.

Nesne Odaklı Sıfat Cümlecikleri

 

Nitelenen isim sıfat cümlesinde bir fiilin nesnesi konumunda olabilir. Yada sıfat cümlesinde bir prepozisyondan sonra gelip o prep’in nesnesi olabilir.

Nitelenen isim sıfat cümlesinde bir filin nesnesi konumunda bulunuyorsa defining yapılardawho-whom-that kullanılabilir yada hiçbirşey kullanmadan cümleye devam edebilir.

Nondefining yapıda ise virgül varsa insanları nitelemek için who-whom. That yada boş kullanılmaz.

Nitelenen isim sıfat cümlesinde nesne görevinde bulunuyor ise defining yapılarda insan dışı şeyler için which yada that kullanılır yada boş devam edilebilir. Virgül varsa insan dışındaki nesneleri nitelemek için sadece which kullanılır. That yada boş geçilemez.

Sıfat cümlesinde nitelenecek isme ait bir prepozisyon varsa sıfat tümcesi iki şekilde yapılır.

 1. Prepozisyon sıfat cümlesinde olduğu yerde kullanılabilir. Bu durumda Defining yapılarda Nesne tabanlı sıfat cümlecikleri başlığı altında görülen yapılar kullanılır.
 2. Bu durumda ise prep who-whom vs… önüne gelir. Bu durumda insanlar için sadece whom, insan dışı şeyler için which.

Object Position:İnsanlar İçin:

Defining:whom,that,who

İndefining:… , whom,who

İnsan dışı şeyler için: Defining:which, that

İndefining: … , which

Sınavda:Adjective clause sorularında boşluktan önce prep var ise

Prep+whom,which,whose+noun 3 ihtimal…

Sınavda: Boşluk öncesinde insan yada nesne niteleniyorsa, boşluğun devamında özne varsa nesne eksikse bu bir nesne sorusudur ve doğru yanıt whom-which olur. Virgül yoksa that kullanılabilir.

Possesive (Sahiplik)whose+noun/noun +of+which

 

Whose iyelik bildiren bir yapı olduğu için kendinden sonra mutlaka bir isim almalıdır. Bu durumda whose+noun yada of which olur.  Defining yada nondefining olması virgül haricinde fark yaratmaz. Of which yapısı sadece insan dışı şeyler için kullanılır.

Of which , whose aksine ismi önüne alır. Noun+of which.

Sıfat tümcesinde nitelenen isme ait bir prepoziyon varsa prep normal yerinde yada whose önünde kullanılabilir. Eğer of which kulanılacaksa prepozisyon of which yapısından önce gelen ismin önünde kullanılır.

Strateji: Possesive:

İnsanlar: Defining:whose+noun

Nondefining: whose+noun

 

İnsan dışı şeyler: Defining: whose+noun

İndefining: whose + noun yada the noun+ of which

Who-whom yapısı sadece insanları nitelerken kullanılır.

Whose ise her türlü varlığı nitelerken kullanılır. Whose yapısından sonra a/an/the/many/some ile oluşturulan yapı gelmez. Doğrudan isim yada sıfat+isim gelir.

Place(where, prepozisyon+which+which, that, yada whose+noun

 

İsim sıfat tümcesinde bir olayın yada durumun gerçekleştiği bir yeri bildiriyorsa ve buna bağlı olarakta o cümlede dolaylı tümleç görevinde kullanılmışsa , yükleme sorulan nerede-nereye sorularına cevap veriyorsa –where- kullanılır.

Bunu where kullanmadan da yapabiliriz. Nitelenen yere ait prepozisyon gerçek yerinde kullanılacaksa which, that yada boş direk cümle , eğer relative wordun önüne gelecekse sadece which gelir.

Önemli: Aitlik anlamı verirken yer isimlerinden sonra whose + noun gelebilir.

Turkey,whose people are very friendly…

Where ve which arasında kalırsan boşluktan sonraki dizilime bak. Sonraki dizilim tamsa where, eksik varsa which.

Which+sv/vo

Whose+noun

Where+svo

Yer nitelerken prep in, on yada at prepi olmalı.

Reason(why/For+which)

Bir olayın sebebi ile ilgili sıfat cümlesi yaparak bir yorumda bulunacaksa kişi reason/explanation sözcüklerinden sonra why (nın sebebi, nın açıklaması) şeklinde olmalıdır. Bunları kullanarak verebileceğiniz anlamı for which, that yada boş geçerek verebilirsiniz.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eğer reason sözcüğünü (nın nedeni) olarak değilde neden , explanation sözcüğü nın açıklaması yerine açıklama anlamında kullanılacaksa yani reason yada explanation sıfat cümlesinin öznesi yada nesnesi konumunda ise which, that yapılarından birini kullanabiliriz. Nesne görevindeyse boşta geçip devam edebilirsin.

Time (when, prepozisyon+which, which, that)

Nitelediğimiz isim sıfat tümcesinde bir olayın ne zaman gerçekleştiğini bildiren bir zaman ifadesi ile beraber kullanılmışsa (in that month, on that day, when  I saw you first time …)sıfat cümlesinde onun yerine prep kullanmadan when kullanılabilir. Eğer virgül yoksa that kullanılabilir yada boş direk cümleye geçilebilir. Prep kullanılacaksa mutlaka which kullanılır. ———————————-

Sınavda: Zaman ifadesi+when+svo

             : Zaman İfadesi+which+sv/vo

 

Not!!!!!!!!!!!!!

Zaman nitelerken when yapısı yerine genellikle o anda olma anlamı veren in/on/at during edatları ile oluşan in which-on which- at which- yada during which kullanılabilir.

Tüm Cümlenin Nitelenmesi

Anlam olarak bütün bir cümle nitelenirken sadece which kullanılır ve kendinden önce genelde virgül gelir.

Sıfat Cümlelerinde Miktar Yapıları

Nitelenecek ismin sayısını vs… ifade edeceksek sıfat tümcesinde kullanılabilecek sadece 3 tane relative word vardır. –whom-whose-which. Çünkü miktar yapısı +of+relative word yapısına uyup kendinden önce miktar zarfı alacak bu üç yapı var.İnsan nitelerken özne yada nesne pozisyonunda whom, insan dışı için which yada aitlik bildirirken whom kullanılabilir.

Sıfat Cümleciklerinin Kısaltılması:   

Kısaltma yapabilmek için nitelenen ismin sıfat cümlesinde özne pozisyonunda olması gerekir. Aktif, pasif yapılar farklı , to be fiili farklı, modal farklı kısaltılır.

Aktif Kısaltma:

Sıfat tümcesindeki fiil aktif bir fiil ise zamanı ne olursa olsun-ving- ile kısaltılır.

Nondefining yapılarda virgül varsa ve kısaltma yapılıyorsa kısaltılan sıfat cümlesi normal yerinde kalabileceği gibi nitelediği isminde önüne gelebilir.

Pasif Kısaltma: (v3-being v3)

Sıfat cümlesindeki fiil pasif ise Present simple/past simple/Present perfect/past perfect yapılarında ise v3 ile pasif yapılırken, present progresive ve past progresive being v3 ile kısaltılır.

Be+adjective Phrase(be+sıfat)

To be fiilinden sonra bir sıfat kullanılmışsa relative word ve to be atılarak pasif yapılır.

Be+prepositional phrase(be+edat)

Sıfat tümcesinde to be fiilinden sonra prep yada prep öbeği kullanılmışsa relative word ve to be atılarak kısaltma yapılır.

To+infinitive

Niteleyeceğimiz isim kendinden önce  – the first, the second, the last, the next- gibi sıra sayı sıfatları, teklik bildiren – the only- veya süperlative yapılar ile –the best- the most- varsa kısaltma yaparken to+infinitive yapısı kullanılır.

Sıfat tümcesinin fiili pasif yapıda ise kısaltma yaparken to be v3 kullanılır ayrıca  to be atılarak sade v3 te kullanılabilir.

To+infinitive yapısını modal içeren sıfat tümcelerinin kısaltılması içinde kullanabiliriz. Etken yapılar için to+infinitive, edilgen yapılar için to be v3 kullanılır.

 

Modal yapılarının kısaltılması söz konusu ise to be atılamaz. Ayrıca may kısaltılacaksa anlamsal olarak değişiklik olmaması için likely to, possible to, yada probable to gibi yapılar tercih edilebilir.

Appositive Phrase(Açıklayıcı):

Non defining sıfat tümcelerinde kullanılan to be fiili ve relative word’ün atılması ile oluşturulan açıklayıcı, bir isme açıklık kazandırmak için isimden sonra yada öce kullanılan isim yada zamir grubudur.

For ex: İsmet İnönü who was the second president of turkey, was a leather.

İsmet İnönü, the second president of turkey, was.

The second president of turkey, ismet İnönü was a….

Strateji:

Herhangi bir cümlede boşluktan önce isim varsa, ancak seçeneklerde ‘‘who, which,that gibi yapılar verilmemişse ve –ving, to v0, having v3, v3 gibi fiil çekimlemeleri mevcutsa yani isimden fiile geçiş varsa bu soru adjective clausedir. Bu durumda zaten cümlede anafiil hariç bir başka fiil daha mevcuttur.

Adjective Clause kısaltması olduğuna kanaat getirdiğin anda ving, v3, being v3 ara. Anlam aktifse ving, pasifse diğer ikili.

Superlative yapılarından sonra gelen

 – to v0-/////to be v3 yapıları da adjective clause kısaltmalarıdır.

Adjective Clause Kısaltma Özeti:

Noun+ving ——– aktif kısaltma

Noun+v3/Being v3-pasif kısaltma

Superlative+to v0: aktif kısaltma

Superlative+to be v3:pasif kısaltma

Noun+prep kısaltma

Sınavda: Boşluğun öncesinde bir isim var ise bu ismin öncesinde de bir fiil var ise dikkatli olunuz!!!!! Bu durumda verb+object+to+v0 kuralını uygula_______.!!!

Strateji:

Edatların kullanıldığı yerler:

Yer: in Turkey, at the bus stop, on the moon vs…

Zaman: in 1960, at 8 oclock, on Sunday, during the war.

Verb+prep: insist on, accuse of, blame for

Adjt+prep: responsible for, good at

Noun+prep: Access to, interest in

Strateji:

 Adjective sorularında yanıtlara daha hızlı ulaşmayı sağlayan özel yapılar:

The spot/the stage/the point/ where…

Situation/condition/society/ in which

The process, the method, the procedure by which.

The way by which/in which (by which-süreç aracılığı ile)

Whereby/by means of which+svo(aracılığıyla, yardımı ile)

_____+y.fiil/fiil=who-which

_____+özne= whom-which

 

_____+noun/adjective noun=whose

 

yer___=which+sv/vo=

yer___=whose+noun

yer___=where+svo

___which ile where arasında kalırsanız ___

Which+sv/vo=özne yada nesne eksik olmalı

Where+svo= tam cümle olmalı.

___which ile prep+which arasında kalırsan_

Which+sv/vo =özne yada nesne eksik olmalı

Prep+which+svo=tam cümle olmalı.

_boşluğun öncesinde zaman niteleniyorsa_

Zaman__when=svo=tam cümle olmalı

Zaman__which=sv/vo=özne-nesne eksik

When:prep+which

__the reason_why_svo = tam cümle olacak

Which /that =sv/vo =özne yada nesne eksik olacak.

Prep+which

Prep+whom

Prep+whose+noun

Boşluktan önce some, many, half vs … varsa of ile başlayan of which, of whom gibi yapıları tercih et.

Kısaltmalar:noun+ving=aktif

Noun+v3/being V3=pasif

Öznelz

Nesn Laz

Prep’ ardına

İnsan-who

        -that

Who

Whom

that

whom

Diğer-which

         -that

Which

that

Which

Whose+noun

Tam Cümle

S yadao eksi

Yer

Where

Prep+which

Which

That

Zaman

When

Prep+which

Which

That

The reason

Why

For which

Which

that

Strateji:

a)      of whom/of which/of whose + noun

b)      of+whom/which/whose+noun+miktar ifadesi

Superlative

En az üç taraf arasında kıyas vardır. Tek heceliler ile the ….est yada iki ve daha çok heceli olanlar için the most …..en anlamı katmaktadır.

Zarf ile kıyaslama olacaksa –ly- li yapıya the most eki başa gelir. Early bunun dışındadır. The earliest ile kıyas yapılır.

 

Fast, late, hard— the …..est ile kıyas yapılır.

Bu the yapısı eğer yapının başında mine, your, her, his gibi yapılar varsa the kullanılmaz. My best friend

Good-better-best

Bad-worse-the worst

Much-more-the most

Many-more-the most

Little-less-the least

Late-the lattest/the last

The least: En az

At least: En azından

The last: En son (devamı yok) the last otoman

The latest: En son (devamı var) the latest news

Superlative yapılar:

By far, quite, much, almost, nearly, altogether gibi derecelendirme zarfları ile nitelendirilirler. (by far/of all, among, in bir grubu ifade ettiği için superlative)

More, most, least, beter, best yapıları önlerine ‘‘the’’ almadan kullanılabilen yapılardır.

Most+adjective/adverb

Most yapısı önüne the almadan bir sıfat yada zarfın önünde kullanıldığında very anlamına gelir !!!!!!.

Like-As-Such As

Like yapısı ‘‘gibi’’ ve as yapısı ‘‘dığı gibi’’anlamında kullanılır. Kullanımları farklıdır. Like kendinden sonra isim alırkan , as kendinden sonra cümlecik alır. As bu kullanımı dışında kendinden sonra isim getirilerek olarak anlamında da kullanılabilir.

 

Such as ve like örneklendirme cümlelerinde gibi anlamı ile kullanılır. Such as ile şuda bilinmelidir. Such ….noun  …as  yani such as araya örneklediği ismi alabilir.

Boşluktan sonra v3 yada prep varsa öncelikle as!!!!!a git.

As seen in the Picture: resimde görüldüğü gibi

As in the Picture: resimde olduğu gibi.

As yapısının gibi şeklinde çevirisi yoktur.

Like kullanımında benzetme !!!!!!!!!1!!!, as kullanımında gerçeklik var!!!!!!!!!!!!!!.

______……______ herhangi bir cümlede boşluk olmadan cümle anlamlı ise cevapta

-adverb

-even(genel vurgu zarfı(hatta,bile,baya)

-Comperative(much/far/alot/rather/alitle/no/abit

Superltv(by far)

İkinci taraf olmadan kullanılabilen yapılar

Too+adjective/adverb

      +adjective/adv+a/an+noun

      +much,many,little,few+noun

Such+adjective+noun

So + adjective/adverb

     + adjective/adverb+an/a+noun

     +much,many, few, little

Like+noun ph=gibi

As+noun ph= olarak

Such+noun phrase= bu tür, böyle

Kıyaslama yapılarının ölçüldüğü boşluktan sonra her father does gibi yardımcı fiille yapılan kısa cümle varsa!!!!!!!!!!!1 as/so…as yada !!!!!!!!!!! more …..than yapısı gelir.

Reduction Noun Clause

(Noun Clause Kısaltma)

 

Temel şart noun clause ile ana cümle öznesinin aynı olmasıdır. Ayrıca ana cümle nesnesi ile noun clause cümlesinin öznesi ile aynı olduğu hallerde de kısaltma yapılır. Kısaltma yapılırken Noun Clause ‘‘to+v0’’ haline dönüşür.

She is happy that she is here= She is happy to be here.

Noun Clause’da kısaltma yaparken _if_ kullanılmaz. Yerine whether kullanılır.

Ican’t decide whether ı should change my mind= I can’t decide whether to change my mind.

It öznesi boş özne olarak oluşturulan ‘‘that’’ clause yapılarında kısaltma yaparken şahıs bildirmek için for+objcet+to+v0 yapısı kullanılır. Bu şekilde object olarak kullanılan öge that clause kısmının öznesidir.

İt is important that we be there on time.

It is important for us to be there on time.

_SUBJUNCTİVE in THAT CLAUSE_

 

Ana cümlede gereklilik, zorunluluk, öneri bildiren bir sıfat, fiil yada isim kullanılmışsa –that clause- yapısında özne ne olursa olsun fiil yalın haliyele hiçbir şeye göre çekimlenmeden (v0) gelir. Gizli should var ve etken cümlelerde v0 gelirken edilgen cümlelerde ‘‘be v3’’ yapıları kullanılır.

 

Formül :

Subjunctive + that + özne + (should) + v0 yada pasifse be V3

 

Subjunctive İle Devam Eden Yaygın Kullaılan Yapılar:

Verb: Advise, ask, demand, insist, order, urge, prefer, propose, require, recommend, suggest

Adjectives: advisible, crucial, essential, imperative, important, mandatory, obligatory, necessary, vital, recommendable, significant, urgent

Nouns:Advice, demand, insistence, order, proposal, recommendation, suggestion

Yukarıdaki kelimeleri genel başlık olarak —tavsiye, önem, zorunluluk ve gereklilik— anlamı veren kelimeler olarak bil!!!!!

Noun Clause Tens Uyum&istisna —-

Ana fiil present ise noun clause’de present

Ana fiil past ise noun clause içide past

Her zaman zaman uyumu olmayabilir noun clause’da işte istisnalar ——-

İt boş öznesi ile başlayan dizilimde zaman uyumu olmayabilir.

Noun Clause içinde bir gerçeklik mevcut ise zaman uyumu olmayabilir.

Genel ifade ve olayın gerçek zamanı varsa zaman uyumu olmayabilir.

Ana fiil past olsa da ‘‘should, might, must’’ modaları noun clause’da aynı şekilde kalır.

Noun clause içinde if clause yada zaman bağlacı varsa, Noun Clause değil if clause ve zaman bağlacı kuralları uygulanır.

Noun Clause

Bir isim gibi işlev görürler. İsim nasıl kullanılıyorsa isimlerde öyle kullanılır. 2 türlü isim cümleciği yapılır.

Kararlı Durum Bağlaçları

Kararsız Durum Bağlaçları

That

The fact that

-wh- soru kelimeleri

-how- soru kelimesi

-whether-and if

How tek başına nasıl anlamı taşısa da devamına sıfat yada zarf alırsa (how+adjective/adverb) ne kadar anlamı taşır.

Kararlı Durum Bağlaçları

That ve the fact that bu yapılardır. Bağlı bulundukları cümlede bir olay, bir olgu yada bir gerçeklik ifadesi gerektirdiğinden yani net bir ifade içerdiklerinden karalı durum bağlacı olarak adlandırılır. Bu yapılar kendinden sonra tam cümle alır.

Çoğu sıfattan sonra that clause yaygın kullanılır.

I’am glad that…

Soyut isimlerden sonra that clause sıkça kullanılır.

It’s a miracle that…

Bazende that clause be-seem-appear gibi fiillerden sonra gelerek özneyi tamamlar.

Prepozisyondan sonra if gelmez.

İsim Cümleciklerinin Yeri Ve İşlevi

Cümlenin Öznesi Olarak:

Özne pozisyonunda kullanılırken dikkat et!!!!

Özne pozisyonunda isim cümleciği varsa mutlaka kararlı durum bağlacı kullanılmalıdır.

Bütün –wh-soru kelimeleri ve –how- ile başlayan noun clause yapıları cümlenin öznesi pozisyonunda kullanılabilir. Ancak özne pozisyonunda if kullanılmaz yerine whether kullanılır.

Bir Fiilin Nesnesi Olarak:

Sınırlama yoktur, her noun clause bir fiilin nesnesi olabilir.

Bir Edatın Nesnesi Olarak:

Noun Clause prep’ten sonra gelebilir ancak if ve that yapıları ile oluşturulan noun clause cümleleri prepten sonra gelmez. Yerlerine whether veya the fact that kullanılabilir.Ancak Şunları bil!!!!!!!!!!!!!

 • Noun clause önüne getirilen bir prep ana cümlecikteki fiil yada sıfata bağlıysa who soru kelimesi prepten sonra kullanılır.(ı wonder about who deserves this reward.
 • Ancak kullanılan prepozisyon noun clause içindeki bir yapıya ait ise prepozisyon yada noun clauseda normal yerinde kullanılarak who yada whom yapılarndan biri tercih edilir.

I want to know who/whom you would love to stay with.

 • Yâda prepozisyon soru kelimesinin önüne getirilerek kullanılır ve bu durumda who yerrrrrine whom tercih edilir. I want to know with whom you would love tos tay.

Özne Tamamlayıcısı Olarak:

Linking verblerden sonra gelerek özneyi tanımlayabilir. Bu şekilde if kullanlmaz. Whether kullanılır.

What they are trying to find out is whether this method will work. (find out=anlamaya çalışmak, ortaya koymak)

Not:!! Boşluktan önce determine gibi saptamak anlamlı bir geçişli fiil varsa yani nesne olmak zorunda. Nesne pozisyonunda bir noun clause olabileceğini unutma.

—EVERY WORDS— (ever kelimeleri)

Hem adverbial clause’da hemde noun clause’de kullanılır. Ancak İki kullanım arasında çok fark vardır. Adverbial clause yapılarında every words yapıları yan cümleciği oluşturur ve mutlaka bir ana cümlecik ile beraber kullanılır. Noun clause yapılarında ise bu yapıların bağlı bulunduğu kısım cümlede özne yada nesneyi oluşturur.

Noun clause olarak kullanıldıklarında anlamları şu şekildedir.

Who ever

Any person

Kim olursa

Whomever

Any person

Kim olursa

Whereever

Any place

Neresi olursa

Whenever

Any time

Ne zaman olursa

Whichever

Any thing

Ne/hangisi olursa

Whatever

Any thing

Ne/hangisi olursa

However

Any way

Nasıl olursa

Whomever: yapısı sadece noun clausede nesne pozisyonunda kullanılabilirken, özne pozisyonunda kullanılamaz. Whoever hem nesne hemde özne pozisyonunda kullanılabilir.

Whatever yapısı nitelediği ismi sınırlandırmaz ancak whichever ise nitelediği ismin belli ve sınırlı bir listede olduğu anlamını verir. Bu fark what ve which arasında da vardır.

When ever  yapısı noun clause yaptığında ‘‘ne zaman olursa’’ anlamı taşır. Cümlede özne yada nesne pozisyonundadır.

Whereever yapısı normalde ‘‘her neresi olursa’’ anlamını taşır ve özne ya da nesne konumundadır.

However yapısı noun clause yaptığında nasıl olursa anlamı taşır ve özne ya da nesne pozisyonundadır.

—Noun Clause’da Tense İlişkileri —

 

Noun clause bir cümlede nesne ise cümlenin main clause kısmında yer alan fiilin çekimlendiği zamana göre noun clause bazı değişikliklere uğrar.

Ana Cümle Present İse: (present,pre perf)

Noun clause tarafında anlatılan eylemin gerçekleştiği gerçek zaman kullanılır yani noun  clause kısmında tense değişikliğine gidilmez.

Ana cümlecik Past Yapıda İse

Main kısmı past ise, Noun Clause tarafında anlatılan eylemin gerçek zamanı değilde –one tense back-  yapılır. (istisnalar hariç)

İstisnalar: Genel geçerliği olan durumlardır. Doğal yada tarihsel değişmeyen bir gerçeği anlatıyorsa ana cümlecik past bile olsa olayın gerçek zamanı kullanılır.

Strateji:

Noun clause içerisinde öznenin önünde sıfat/zarf varsa ‘‘how’’ yapısına öncelik veriniz.

How+adjective/adverb+subject+verb

Noun clause içerisinde öznenin önde isim varsa aşağıdaki yapılara öncelik ver.

____=whose+noun+subject+verb

____=which+noun+subject+verb

____=what+noun+subject+verb

____=how mch/mny many+noun+subject+verb

Noun Clause içerisinde eğer özne konumu boş ise şu yapılara öncelik ver.

___=who+y.fiil/fiil/modal/

___=what+……

___=which+…..

___=how mch/mny+…..

Nesnesi Eksik Bir Dizilim Varsa Noun Clause İçinde şunlara öncelik ver.

Whom+subject+verb…

What+….

Which+…

Who+…

How mny/much+…..

Sınavda: Tense sorularında noun clause var ise ve cümlenin ana fiil kısmı boş bırakılmış ise aşağıdaki yapıları tercih ediniz.

-V1

-V2

-Have/Has V3

Yardımcı Fiil İle Yapılan Tamamlayıcı Yapılar

Kısa yanıtlarda yardımcı fiil kullanılır. Bir şeye katılıp katılmadığımızı belirtmek için kullanırız.

Either: Daha önce söylenen olumsuz bir cümlede ‘de da gibi ekleme yakmayı düşünüyorsak either yapısını kullanırız. Either ikinci cümlenin sonunda kullanılır. İlk cümlenin öznesi hariç diğer ögeleri aynı ise ikinci cümlede özne ve yardımcı fiil kullanılarak devamında either getirilmesi zorunludur.

———-(-)—- . ——(-)—– , either

Bu yapıda çeldirici olarak neither nor verilsede neither / nor virgülden sonra gelmez.

Neither/Nor

Olumsuz iki cümle özneleri hariç diğer ögeleri aynı ise kısaltarak söylemek için neither/nor kullanılabilir. Ancak eitherden farklı olarak devrik bir yapı ile kullanılırlar ve Kendileri zaten olumsuz anlam taşıdıklarından yardımcı fiilleri olumlu olur.

Too

Daha önce söylenen olumlu bir cümleye ‘de-da eklemek için kullanılır. Too yapısı ikinci cümlenin sonunda kullanılır. Özne hariç 2. cümle 1 ile aynıysa özne+yardımcı fiil ve too şeklinde kullanılır.

—–(+)— . —–(+)…. , too /as well

Buna çeldirici olarak also verilir ancak also cümle sonunda kullanılmaz.

So:

Olumlu iki cümle özneleri hariç diğer ögeleri aynı ise ikinci cümlenin tamamını tekrar yazmak yerine -so- kullanılır. To’dan farklı olarak devrik yapılar ile kullanılır. Kullanılacak yardımcı fiil ilk cümlenin yükleminin yardımcı fiilidir.

As well-Also yapıları:

Şimdiye kadar olumlu yapıya katılırken too ve so yapılarını görmüştük. Bu iki yapıya ek olarak as well ve also yapılarıda kullanılabilir.

As well yapısı genellikle cümle sonunda tercih edilir. Also ise genelde fiilden önce, yardımcı fiilden sonra kullanılır.

Söylenen bir şeye ters yönde bir anlam içeren ifade ile ekleme bulunulacaksa but bağlacını kullanırız ve devamında bir önceki cümlenin yardımcı fiilinin negatif yada pozitif halini kullanırız.

Eğer önceden sözü geçen bir eylemi yeniden yazmak ayda söylemek istemiyorsak ikici cümlede fiil olarak do kullanılır ve do so yapısı ile cümle yapılır.

He asked met to write to him, and I did so.

Benden ona yazmamı istedi bende öyle yaptım, yazdım(do so: öyle yapmak)

 Söylenen bir şeyi onayladığımızı ifade ederken de –so- yapısını kullanırız. Ancak bu yapıda –so-devrik yapı almaz!!!!!

So+subject+auxilary grameridir.

It makes me feel important

So you are. (Evet öylesin)

So-Not yapısı bir –that clause- yerine kullanılabilir. So yapısı olumlu bir that clause yerine, not yapısı da olumsuz cümlede that yerine kullanılır. Bunlar that clause tekrar yazılmasın diye getirilir.

Do you think that it made much of a diffence to the family?

I think that it … (I think so. Diye kısalt)

——!!!—–

Expect, Believe, Suppose gibi fiiller yukarıdaki gibi ‘‘not’’ yapısı ile birlikte kullanılabilirler yada kendileri olumsuz olup ‘‘so’’ ile kullanılırlar. Ancak think fiili genelde not yapısı ile kullanılmaz eğer olumsuzluk anlamı verilecekse kendi olumsuzlaştırılır yani I think not yerine I don’t think so !!!!!!!!!!

Hope fiili ve be afraid yapıları olumsuzluk ifade ettiğinde kendilerinden sonra –not-olumsuzluk yapısı alırlar. Kendileri olumsuz yapılmaz.

I hope that she will not ….

I hope not…

— Question TAG —

Değil mi anlamı taşırlar ve olumlu cümlenin devamında olumsuz yardımcı fiil, olumsuz cümlenin sonunda ise olumlu yardımcı fiil kullanılır.

 • Cümlenin öznesi there ise question tağ kısmının ögesi de there olur.
 • Cümlenin öznesi somebody(someone), anyone(anybody), everyone(everybody), no one (no body) yapılarından birine question tag kısmında özne olarak —they—- kullanılır.
 • Eğer cümlenin öznesi something, anything, everything, nothing yapılarından birisi ise question tag kısmında özne olarak —-it—-kullanılır.
 • Cümlede no, never, neither, none, nothing, no one, nobody, hardly,scarcely , barely, rarely, seldom, few(not many), little (not much)… gibi bulundukları cümleye olumsuz anlam katan yapılar varsa ‘‘question tag’’ kısmındaki yardımcı fiil her zaman olumlu olur.!!!
 • Emir cümlesinin question tag kısmı ——–will you— şeklinde yapılır.
 • Let’s ile yapılmış öneri cümlesi question tag kısmı —- shall —- we olur.
 • Yan cümlecik ve ana cümlecik varsa dikkate alınacak kısım ana cümleciktir. Noun clause yapılarında ana cümlecik I ile yapılmışsa genelde ana cümlecik değil de Noun clause kısmı question tag yapılır. I ana cümlesi eğer olumsuz ise noun clause’deki kısım question tag a olumlu yansır…

CONDİTİONAL

İf Clauses :Eğer if ‘‘eger se-sa’’ anlamlı kullanılırsa yan cümle ile ana cümleyi birbirine bağlarsa adverbial clause yapar.

İf—-svo– , Svo—- (if +cümlecik=adverbial clause)

Svo + if + svo (İf+cümlecik=if clause)

Dikkat: Cümle başındaki if kesinlikle bağlaç ifdir. Ancak cümle ortasındaki bir fiilin nesnesi olabilir yani noun clause’nin ifi olabilir dikkat.

I don’t know if they will come

Type 0: (Neden-sonuç) (Bilimsel Gerçekler)

İf+present simple+present simple

(bu kullanımda if yerine when(ever) yapısı da kullanılabilir.

Type 1 (Gelecekte olasılık)(Şu anki gerçekler)

İçinde bulunduğumuz anda yada gelecekte belli şartlar yerine getirildiği takdirde gerçekleşebilecek olayları anlatmak için kullanılır yani olayın olma ihtimali de vardır olmama ihtimalide.

İf+present tense+ will/shall.(will kombinasyınları will be ving yada will have v3)

Ancak bu yapı dışında kullanılabilecek farklı varyasyonlar vardır.

İf+__v1__- will/shall

  +__am-is-are ving, __may, might, could

  +__have-has v3, __can

  +__can, __must, have to

  +__must, have to, __emir cümleleri

  +should/ought to(ihtimali düşürür)

Type 1 ‘de İF Bağlacından sonra kullanılamayan yapılar:

Yan cümlecik olan bu kısımda will, would, shall, be going to kullanılamaz. Ayrıca yan cümlecikte olasılık bildiren may, might, could yapıları kullanılamaz. Bu yapılar yerine olasılığı düşürmek için should kullanılır.

Ana cümlecikte kullanılamayacak yapılar:

Present Perfect, Present Perfect Progresive , Past perfect, past perfect progresive kullanılamaz. Past simple ve past progresive’ninde sınavlarda sorulmadığını biliyorsak bunları kullanmayacağız.

TYPE 2: Unreal Present ( Şu anki gerçekdışı Durumlar)

Şu anki yada gelecekteki bir durumun aksini ifade ederek şart cümlesi yaparken kullanılır ve gerçeği ifade eden zamanlardan one tense back yapılır. May yerine might gibi…

İf bağlacının bağlı bulunduğu yan cümlecikte genelde past simple diğer tarafta ise would yada would be ving kullanılır. Fakat şu varyasyonların da kullanımı mümkün:

İf + v2 ———-, would v0

    +was-were ving,——— might

    +Could ………, could

    +had to……………….

    +should……………….

TYPE 3: (Geçmişteki gerçek dışı durumlar)

Geçmişteki bir durumun aksini ifade etmek için kullanılır. One tense back bu type için de geçerlidir. İf bağlacının bulunduğu yan cümlecikte PAST PERFECT, ana cümlecikte ise would have v3 yada would have been ving kullanılır. Fakat nadiren de olsa farklı varyasyonlar kullanılır.

İf+__had v3—— , would have v3

İf+__had been ving , might have  v3

İf+__could have v3, could have v3

MİXED TYPES (past and past unreality)

Ya yan cümlecik type 3 ana cümle 2

Yada yan cümle typ2, ana cümle type3 yapılarak elde edilir.

TYPE 3- TYPE 2

Geçmişte yapılan yada yapılamayan eylemlerin şu andaki etkisinden bahsederken kullanılır ve genelde cümle sonunda now, today, at the moment kullanılır.

TYPE 2 – TYPE 3

———————–zaten biliyorsun ifleriii 😉

İNVERSİON İN THE CONDİTİONAL

İf kullanmak yerine devrik yapı kullanılır yan cümlecikte  ….

Type1: should + subject + v0

Type2: were+özne+to v0

Type3:had+özne+v3

OTHER CONDİTİONAL

Provided-Providing that (şartıyla-koşuluyla)

As long as/so long as (dığı sürece):so long as olumsuz cümleler için tercih edilir.

Only if (ancak …sa) (Olayın gerçekleşmesi tek şarta bağlı. Only if eğer ana cümlecikten sonra kullanılıyorsa yani ikinci cümlede herhangi bir değişiklik yapılmadan if gibi kullan. Only if cümleciği ana cümlecikten önce yani 1. cümle olarak kullanılırsa 2. cümle yani ana cümlecik devrik yapılır.

Even İf: Se-sa anlamına gelerek if ile aynı anlamda kullanılabilir. Ayrıca although anlamlı da kullanılabilir. Although anlamlı kullanıldığında if kurallarına uyulması gereknkmez uleyn.

Unless(mezse- medikçe)

Belli durumlar hariç if not yapısının yerine kullanılır. Unless zaten olumsuz anlam içerdiğinden bulunduğu cümlede 2. bir olumsuzluk ekine gerenk yoktur.

Genelde type 1 le kullaınlan bu yapının ana cümlesindeki anlam genelde olumsuzdur ve bu yapı ana cümlede won’t yada can’t ile iyi anlaşılır

She will not forgive him unless he apologize.(ıf he doesn’t apologize)

Bu cümlede unless yerine if not kullanımı anlamı etkilemez ancak if not yerine unless kullanılamayacak durumlar vardır.

Unreality ifade eden type2-3 ile unless yerine if not kullanımı tercih edilir.

Ana cümlede soru soruluyor ise unless yapısı kullanılmaz if not kullanılır yardımcı cümlede.

Unless ana cümlede duygularımızı ifade ettiğimizde kullanılmaz yerine if not kullanılır.

Suppose – supposing that (varsayalım ki- diyelim ki)

Hayali durumlardan bahsedilirken kullanıldığından type 2 -3 ile kullanılırlar ve ana cümleciği soru yapısı şeklinde alırlar…(soru işaretinden kap durumu)

What if (ya …sa, saydı)

What will happen if?- what would happen if ? what would have happened if ? yapılarının kısaltılmış halidir.

On condition that: (şartı ile, koşuluyla)

(Just)İn case: (e ihtimaline karşılık)

Se diye- e tedbir olarak anlamları da vardır. Just yapısı ile kullanıldığında sadece vurgu artar. İn case of şeklinde kullanıldığında anlam ‘‘durumunda’’ olur ve isim yani noun phrase alır.

İf it weren’t for: (Olmasa)

Type 2 ile kullanılır, if kurallarına tabidir.

İf it hadn’t been for:  (… olmasaydı)

Bir type 3 yapısıdır ve if kurallarına bağlı olarak kullanılır.

But for(olmasa-olmasaydı)

Kendinden sonra bir noun phrase ve bir ana cümlecik ile kullanılır. Bütün type ile kullanılabilir.

Whether …or(not) (olsa da olmasa da)

Bir yan bir ana cümlecik ile şart cümlesi yapar.

IMPLİED CONDİTİONALS

Koşul cümlesi olmadığı halde koşul cümlesi anlamını veren yapıalrdan en çok kullanılan –but-otherwise-or else- without yapılarıdır.

But: (Ama):

I would have visited you but ı didn’t have any time.

Otherwise/or else (yoksa, aksi takdirde)

Otherwise’den sonra gelen yapılar if clause’de ana cümleye denk gelir ve kullanılan yapılar genelde if clause ile aynıdır.

Otherwise cümlede her yere gelebilir ancak or yada or else sadece 2 cümleyi bağlayabilir !!!(iki cümle arası)(bağlaçtır)

Without (sız- meden)

Then(o zaman)

Keşke bir arabamız olsaydı. O zaman zamanında varabilirdik

İf only we had a car. Then, we could get there on time.

  ADVERBİAL CLAUSE OF MANNER (Durum bağlaçları)…

Önce yan cümlecik sonra ana cümlecik alan bu yapılar eylemin nasıl olduğunu ya da nasıl yapıldığını anlatır.

1) (just) AS: (dığı gibi)

Until the police arrive, we had beter leave things as they are(polis gelene kadar her şeyi olduğu gibi bırakalım) Bu bağlaç önüne just alarak ta kullanabilir. 2 cümle varsa ana cümleciğe geçildiğinde –so—da kullanılabilir. Kullanılmayadabilir ayrıca so dan sonra gelen cümle devrik te yapılabilir.

2)AS İF/AS THOUGH(gibi, sanki, mış gibi)

Gerçek durum yada gerçek dışı durum ifade edilebilir. Gerçek durum ifade ederken –as if VE as thought—gibi şeklinde çevrilebilir ve bağlı bulundukları tarafta olayın gerçek zamanı kullanılır. Gerçek dışı durumdan bahsediliyorsa –sanki, mış gibi—anlamını içerir ve  one tense back!!! Kullanılır. (gerçek dışılık olduğundan present yok.

AS İF VE AS THOUGHT tarafında –be- varsa gerçek dışı bir durum olsa bile had been yapısı değil (were) kullanılır.  Bu –as if ve as though yapılarından önce genellikle (seem, look, appear, behave, act, treat, describe, fell) gibi fiiller kullanılmaktadır.

REDUCTİON OF ADVERBİAL CLAUSE (zarf cümleciklerinin kısaltılması)

Zarf cümleleri kısaltmaları genellikle cümle başında kullanılır ve ön koşul her iki cümlede de öznelerin ortak olmasıdır. ———–Özneler ortak değilse kısaltma yapılamaz.———– Cümle dizilimine bakarak o cümlede hangi kısaltma sorusu olduğunu bulabiliriz.

?______(özne yok) , özne _____.

Cümlede virgüle kadar özne yoksa ve özne buradan sonra ortaya çıkıyorsa kısaltmadır ve şu yapılara öncelik verilmelidir.

Cümle dizilimi şöyle ise adverbial clause kısaltmasına öncelik ver.

1.      Ving……. , özne ….=eş zamanlı aktif cümle

2.      V3/being v3……, özne….=eş zamanlı pasif

3.      Having v3…., özne….=farklı zamanlı aktif

4.      Having been v3…., özne…= farklı zamanlı pasif.

1)AKTİF FİİLİN KISALTILMASI(Ving- having v3)

Yan cümlenin fiili aktif iken kısaltma yapıldığında ving yapısı genelde kullanılır. Nadiren present perfect de (eylemin daha önce yapıldığını anlatmak için) kullanılabilir. Kısaltma yaparken genelde sebep ifade eden bağlaçlar atılır.Bunun dışındakiler bağlaçkar anlamlarına göre bazen atılır bazen atılmaz.

2)PASİF FİİLİN KISALTILMASI (v3-being v3)

Bağlaç varken ve yan cümlenin yüklemi edilgen iken kısaltma yapıldığında genelde v3 kullanılır. Eğer eylem eş zamanlı ise being v3’te kullanılabileceği gibi, önce yapılan eylemi belirtmek için having been v3’te kullanılabilir.

3) TO BE FİİLİ İLE YAPILAN KISALTMA

Eğer yan cümlecikte ‘‘be’’fiili kullanılmış ise, kısaltma yaparken –be- fiili atılır. Be fiili ile kısaltma yapılıyor ise yan cümlecik ve ana cümleciğin öznesinin aynı olması gerekmez.

4) FARKLI ÖZNELERE SAHİP CÜMLELERİN KISALTMASI

Yan cümlecik öznesi ile ana cümlecik öznesi farklı ise yine kısaltma yapılır ancak yan cümleciğin öznesi atılamaz. Etken fiil vingşeklinde, edilgen fiil ise v3 şeklinde özneden sonra kullanılır. Böyle kısaltma yapılırken yan cümleciğinin öznesinin önüne –with—gelir ve fiil ving yada v3 unutma!!!

The days was a great success because became the team won.

The day was a great success with the team winning…

Özneler farklı iken kısaltma yapmanın bir diğer yolu bağlacı atıp öznenin ardından etken yapılara – ving yada having v3 , edilgende v3 yada have been ving yada being v3 getirilir.

As the weather was bad, the match was cancelled.

The weather being bad, the match was cancelled.

AND BAĞLACI ATILARAK YAPILAN KISALTMA

Wish CLAUSES

Kendilerinden sonra present yapı almazlar çünkü keşke diyorsun ve farazi yapıdan bahsediyorsun yani geçmiş gitmiş…

a)Present Wishes(şu ana dair dilekler,istekler)

Past simple kullaılır ve bütün özneler için were tercih edilir. Wish+subject+past simple(v2)

b)Future Wishes(Gelecekle ilgili dilekler)Temel cümle ile yan cümle öznesi aynı olduğunda would kullanılmaz. Could bunu yerine tercih edilir ancak would farklı öznelerde birinci tercihtir.

c)Past wishes

Pişmanlık belirtir ve had+v3 kullanımını gerektirir.  Wish+subject+had v3

İf ONLY=Wish

Wish clause kendinden sonra sonuç önermesi almaz ancak if only bu şekilde kullanıldığında sonuç önermesi alır.

If only ı knew how to sky. I could come with you.

Conjuction/Adverbial Clause/Inversion/

Compound Sentences(birleşik cümleler)

Bu bağlaçlar iki cümleyi birbirine bağlarlar ve –fantboys—şeklinde formüle edilebilirler.

Bu yapılardan sadece nor ya kendinden önceki cümlenin yapıca olumsuz olmasını, ya hardly, never gibi olumsuz yapan yapılar yada refuse-deny gibi olumsuzluk içeren ifadeler olmasını gerektirir.

For: Çünkü

And: Ve

Nor: …. Ne de …(devrik)

Then: Sonra, Daha sonra

But: Ama, fakat

Or: veya, yoksa

Yet: ama, yine de

So: bundan dolayı, dolayısıyla, bu yüzden

FANTBOYS kendilerinden önce virgül alarak getirirler büyük oranda. Ya önceki cümleden virgül ile ayrılırlar( , . : ; ! ?) yada iki cümle arasına hiçbir noktalama gelmez..

Fantboys da for(tam cümle ister sonrasına) ve nor (devrik ister ardına) hariç atboys yapıların öncesindeki cümle ile sonrasındakinin öznesi aynı ise özne tekrarlanmayabilir.

She was ill but went out.

PARALEL YAPILAR:

Not only…. But Also (Sadece … değil aynı zamanda ….)

Gramer olarak aynı işleve sahip olan yapıları birbirine bağlar. Not only’den sonra ne geliyorsa but also’dan sonra da o gelmelidir. İsimse isim

Not only ….but ….şeklinde de kullanılabilir.

Not only cümle başına gelirse not only ‘nin bağlı olduğu taraf devrik yapılır.

 

Not only+ … but (also)

Not only+….but …..as well/too

 

Not only’nin only si yerine —merely, just, solely, simply yapılarını da kullanabiliriz.

Both….and(hem….hemde…)

Gramer olarak aynı işleve sahip olan yapıları birbirine bağlar. Both’dan sonra gelen yapının aynısı and ‘dan sonra da gelmeli. Sıfatsa sıfat , isimse isim. İki cümleyi bağlamaz!!!!!!!

Either… or…(ya…. Yada…)

Gramer olarak aynı işleve sahip olan yapıları birbirine bağlar. Cümleleride birbirine bağlayabilir. Eğer olumsuz cümle ile kullanılacaksa neither nor olur ki sadece anlam farklılığı vardır aralarında.

Neither… Nor…(ne… nede…):

Grametik olarak aynı işleve sahip olan yapıları bağlar. Olumlu cümle ile kullanılır çünkü kendi zaten olumsuz. İki cümleyi de birbirine bağlayabilir, İki cümleyi bağlarken nor’dan sonraki cümle devrik yapılır.

ZITLIK BAĞLAÇLARI: (noktalama işaretlerine vs.. dikkat/svo mu dikkat/ving mi dikkat/noun mu)

Genel olarak cümle içindeki yerleri ve noktalama işaretleri:

X_____, _____: cümle başıda

______ X____ : cümle ortasında

______, X____: cümle ortasında virgülden sonra

1)CONCESSİVE CONTRAST:

Beklenenin aksine ortaya çıkan durum.

1)—Although//Eventhough/though/much as/Even if: (e rağmen, dığı halde, e karşın, se de) —

Anlamına gelirler. Bir yan cümlecik ile devamlarına bir ana cümlecik alırlar. Buna ek olarak –even if- se bile anlamı taşır. Birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Though diğerlerinin tersine iki ana cümleyi bağlayabilir ve buna ragmen anlamı taşır(despite this) Ancak ikinci cümle içinde iki virgül arasına kullanımı da mümkündür. Bu şekilde ikinci cümlenin sonunda yada ikinci cümlede iki virgül arasında kullanıldığında though yapısı yerine Nonetheless, however, nevertheless yapısı da kullanılabilir. (shabby=biçimsiz)

2) —While/Whilst —

İken anlamında zaman bağlacı olarak kullanımlarının yanı sıra (e ragmen- dığı halde- e karşın-se de anlamına sahiptirler. Bu anlamda kullanıldıklarında birinci grupta bahsettiğimiz although … vs gibi beklenenin aksine bir durumu anlatırlar. Bunlarda bir yan cümlecik ile beraberinde ana cümlecik alırlar.

Although

Even if

Though

While

Eventhough

Despite the fact that

Much as

İn spite of the fact that

Bunlar birbirleri yerine kullanılabilirler ancak yalnızca though bağlacı noktalama işaretleri içinde kullanıldığında onun yerine kullanılamazlar. Kullanılabilecek olan nonetheless, never theless, howeverdir.

_____. Özne, though, _____

_____. _____, though. Şeklinde kullanılırsa thelesssler ve however.

Despite / in spite of:

(e rağmen – e karşın) anlamına sahiptir ve prepozisyon oldukları için kendilerinden sonra noun phrase, object pronoun yada ving alır ve bir cümle ile devam ederler.

Despite-in spite of + the fact that ile devam ederse -svo- alır. Aynı şekilde soru kelimeleri ile yapılan noun phrase de alabilir. Despite kendinden sonra ikame sözcük olan this, those, that, mine, yours gibi yapılarda alabilir. Ayrıca ismin yerine tek başına kullanılabilen determinerleri de alabilirler. Despite all …

HOWEVER+Adverb/Adjective

However yapısı kendinden sonra bir sıfat-zarf alarak cümleye devam edip, devamına bir ana cümlecik getirildiğinde e rağmen, e karşın – se de anlamını taşır.

However hungry I am  I won’t be able to finish off a whole pizza.

(ne kadar aç olsam da tam bir pizzayı bitiremeyeceğim)

However+adj/adv—, ——-

——–however+adjective/adv …

NO MATTER HOW+Adjective/Adverb

However+adj/adv ile aynı anlamdadır. Ne yaparsan yap- nereye gidersen git vs…

No matter how hard we tried, we couldn’t convince him of going there alone.

Ne kadar uğraşsak ta onu oraya yalnız gitmeye ikna edemedik.

However yapısı mutlaka –wh yada how yapısı- alarak devam etmelidir.

ADJECTİVE/ADVERB+AS

Beklenenin aksine gelişen bir durumla ortaya çıkan zıtlık anlamlarını daha önce işlemiştik buda onlara ektir. Bir tümce ile tamamlanıp daha sonra bir ana cümle ile devam eder.

Hard as he tried, he couldn’t persuade his father to let him go out at night.

Çok uğraşmasına rağmen babasını ona gece yarısı dışarı çıkması için izin vermesine ikna edemedi.

ADJECTİVE/ADVERB+THOUGH

Az önceki as ile kullanımı tamamen aynıdır hiç farkı yoktur. –e ragmen, e karşın – se da. Tümceden sonra birde ana cümlecik gelir.

Carefully though this Project was planned, there were some drawbacks(eksiklik)

TRY AS HE MAY/MİGHT:

Çok uğraşmasına rağmen anlamı taşırlar ve devamlarına ana cümlecik alırlar.

Try as he may, Stewart couldn’t keep up with them (keep up=ayak uydurmak)

NOTHWİTHSTANDİNG:

Hem prep hem zarf olarak kullanılabilir. Bu nedenle bu yapı Despite grubu ve daha sonra cümle zarfları şeklinde analiz edeceğimiz –HOWEVER—grubu içinde düşünülebilir.  (e rağmen, ancak, fakat anlamında)kullanılır. Bu yapı eğer that ile kulanılırsa =nothwithstanding that …. Although grubunda düşünülmelidir yani devamına bir cümle almalıdır.

He doesn’t want me there, but I’am going, nothwithstanding( o beni orada istemiyor ama ben yine de gideceğim)

2)DİRECT CONTRAST

İki taraf arasındaki doğrudan bir zıtlığı ifade ederler.

1)Whereas/While:

Oysa – iken anlamını taşırlar ve bir yan cümlecik ve bir ana cümlecik ile kullanılırlar.

ADVERBİAL CLAUSE OF REASON: (SEBEP BAĞLAÇLARI):

1)As/Because/Since(den dolayı, dığı için)

Kesilerinden sonra bir yan cümlecik birde ana cümlecik alırlar.

2)Seeing that/Seeing as: (diğine göre, den dolayı, dığı için)

Genelde konuşma dilinde tercih edilirler ve kendilerinden sonra bir yan cümlecik ile ana cümlecik alırlar.

3)İn as much as(diğine göre, den dolayı,dığı için..)

Yukardakilerle aynı kullanımı…

4)Now (That) (Diğine göre, madem ki)

Bu yapıdan sonra genelde have/has+v3 yapısı kullanılır. Genelde -diğine göre—anlamına göre çevrilir. Kendinden sonra bir yan cümlecik ve bir ana cümlecik alır.

5)(Just) İn case: (-r diye, ihtimaline karşılık, dığı takdirde)

Bir şey olabilir diye, yada bir şeyin olma ihtimaline karşılık başka bir şeyin yapıldığı anlamını verir. Ayrıca if anlamına yakın anlamıda vardır. Bir yan cümelcik ve bir ana cümlecik ile kullanılır.

6) For: (Çünkü):

Öncesine bir sonuç ifadesi alarak çünkü anlamında kullanılır, iki cümleyi birbirine bağlar 2. tarafta kullanılır.

7)in so far as/in as far as(mesi bakımından, dığı ölçüde/kadarıyla)

Bir oaly yada durumun hangi noktaya ulaştığını açıklamak için kullanılır.

Diğer akademisyenlerin eserlerinden sadece kendi teorilerini desteklediği kadarıyla alıntı yapıyor.

She cites other academians ‘ work only in so far as it supports her own teories.

8)On the ground that (mesi gerekçesiyle)

They oppose the bill on that it is too restrictive.

9)İn that: (mesi bakımından, den dolayı)

Bir eylemin neden yapıldığını , durumun niçin oluştuğunu belirtir.

İn that+SVO

İn terms of + noun phrase

As(dığı için, çünki)

Because

Since

İnasmuch as

Seeing that

Seeing as(burada dahil svo aşağılar zaten svo)

On the ground that + mesi gerekçesiyle

Now that + mademki/ dığına göre

İn that + bakımından, dığı için

Now that past yapılara genellikle gelmez.

10) Because of/ Due to/ Owing To/ On account of/ Thanks to/ İn view of/ As a result of/ As aconsequence of (den dolayı, dığı için, nın sayesinde) anlama sahiptir. Ayrıca bı yapıda Noun phrase, Object pronoun, ya da ving alır. İkame sözcük (this, these, that) veya bir determiner (some, both, all) ile de kullanılır. Bu yapılar her iki durumda da bir cümle ile devam eder.

Bu yapılar kendilerinden sonra (the fact that) ya da soru kelimeleriile yapılan Noun clause yapıları ile de devam edebilir.

Bu yapılardan – in view of- yapısı diğerlerinden farklı olarak   –dikate alındığında-düşünüldüğünde—  anlamı vardır. Ayrıca ‘‘be’’ fiilinden sonra kullanıldığında in view of = be of the opinion(nın – nin fikrinde) anlamı taşır.

She is in view of adding(eklemeyi düşünüyor)

Because of *

Dığı için

Den solayı

Nın yüzünden

Sayesinde

Nın sonucu olarak

Due to *

Owing to *

On account of *

İn view of *

Thanks to *

As a result of

As a consequence of

Bunlar svo almazlar. Zaten aldıklarını başta sıraladık. Ek olarak

NP- N.C/Ving alır.

Yıldızlı olanlardan sonra the fact that gelirse bunlar ardına +svo alır.

ADVERBİAL CLAUSE of RESULT (sonuç bağlaçları)

Sonuç bildiren yapılardır ve bir şeyin sonucunda ne olduğunu ya da olacağını anlatırken kullanırız.

1)SO THAT(O kadar … ki)

Bu yapı araya genelde ya bir sıfat yada zarf alarak kullanılır. The soup was so filling that…

Çorba o kadar doyurucuydu ki)

2)SUCH THAT (O kadar … ki)

Bu yapı araya genelde bir sıfat+isim alarak kullanılır. İt was such a filling soup (öyle doyurucu bir çorbaydı ki).

3)___ , SO THAT (bu yüzden) Anlamında çevrilir ve sonuç bildirir. Kendinden önce mutlaka neden ifade eden bir cümle ile kullanılan bu yapı –so– şeklinde kullanılmasına karşın kimi zaman –so that— şeklinde de karşımıza çıkar ve ——genelde kendinden önce virgül kullanılır—

4)OTHERWİSE/OR ELSE/OR: (yoksa, aksi takdirde)

Bu yapıların hepsi aynı anlamdadır. İki cümleyi birbirine bağlarlar. Kullanılabilmeleri için önlerinde bir cümle olmalıdır. İlk cümleden noktalama işaretleri ile ayrılabilir. Otherwise diğerlerinden farklı olarak cümle sonunda da kullanılabilir.

ADVERBİAL CLAUSE OF PURPOSE(amaç bildiren bağlaçlar)Bir şeyin yapılış amacını bildiren cümleler ile kullanılırlar. Amaç bildiren yapılardan sonra gelen cümlelerde %80 oranında modal kullanılır.

To / in order to/so as to+V0

with a view to+Ving …hepsi mek için-amacıyla

1)SO THAT – İN ORDER THAT(sın diye- mek için)

Cümle başında yada devamında kullanılabilirler ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.

2) FOR FEAR THAT/LEST (KORKUSUYLA- MESİN DİYE-MEZ DİYE)

Amaç bildirir niteliktedir. + svo alırlar.

ADVERBİAL CLAUSE OF TİME (zaman bağlaçları)

A)X______yan cümlecik, ana cümlecik

Ana cü_________ X __________yan cümlecik

 1. Zaman bağlaçları % 100 zaman uyumu ister.

x____present, ____present olmalı(pastsa past)

B)Zaman bağlaçlarının yan cümlesine ///will-would-be going to/// yapıları , ana cümlede ///have/has v3 yada have been ving yapıları gelmez.

X___(will…) , ___(have v3…)

c) Zaman bağlaçlarının yan cümlesinde have/has+ v3 kullanılmışsa , ana cümlede genellikle present modal kullanılır.

X___have/has+v3 , ___(present modal)

D) Zaman bağlaçlarının yan cümlesi v1 olursa, ana cümle genellikle v1 yada present modal olur.

X___(v1), ____(v1-yada present modal).

E) Zaman bağlaçlarının ana cümlesi v1 olursa yan cümle de v1 olur.

X___(v1), ____(v1)

F) Since zaman bağlacı diğer zaman bağlaçlarından farklı olarak v2 ve have/has v3 yapılarının bir araya geleceğini hatırla!!!!!.

Zaman bağlaçları bir olayın gerçekleşme zamanını ifade ederken kullanılan yapılardır. İki taraf arasında zaman uyumu gerektirirler. Bağlacın bağlı bulunduğu tarafta ‘’ will, shall, would, be going to’’ gibi gelecek zaman ifade eden yapılar genelde kullanılmaz. Bu yapılar yerine bağlacın bulunduğu tarafta gelecek zaman anlamı vermek için Present tense, present perfect yada modal kullanılır.

1)AFTER: (den sonra)

2)BEFORE: (meden önce) Before bağlacının yan cümlesinde olumsuzluk eki (not, never vs…) gelemez ve olumsuz cümle varsa yan cümlecikte before yok.

3)AS SOON AS (-r …. Maz)

4)AS SOON AS: THE MOMENT(-r …maz)

5)WHEN(diğinde- diği zaman)

6)WHİLE (-iken)

7)ONCE (bir …..); (-r …mez)

8)THE MOMENT (THAT) (AS SOON AS) (-r …..mez)

9)İMMEDİATELY: (As soon as), The moment that(-r yapmaz)

10)UNTİL/TİLL(e kadar- e değin)

11)BY THE TİME (e kadar)

By/by the time/until zaman ifadeleri ///e kadar- e gelindiğinde-den önce anlamları verir ama kullanımları farklıdır.

By+pointed time (by 1960)(zaman çizgisinde herhangi bir yerde gerçekleşen olay)

By the time+SVO (by the time they arrive/ed)(zaman çizgisinde herhangi bir yerde gerçekleşen olay)

Until+pointed time/SVO (until 1960, until they arrive)(zaman çizgisinde süreklilik gösterir)

!!!Before, after, until, till yapıları hem bağlaç hem edat olarak kullanılabildiğinden kendilerinden sonra hem cümlecik hemde isim öbeği alabilirler.

12) (JUST) AS(ken- dikçe-diğinde)

13) (The) LAST TİME: (son –…dığında/)

14) AT THE TİME (dığında)

15) (THE) NEXT TİME: (gelecek sefer)  (dığında).

16) NO SOONER….than(-r …mez/ mıştım ki ….di, mesiyle mesi bir oldu)

No sooner cümle başına geldiği zaman onun bulunduğu cümle devrik yapılır.

17) HARDLY/BARELY/SCARCELY …when/before: -er …maz/mıştım ki … oldu/ mesi ile mesi bir oldu)(bunlar as soon as ile tercüme ederiz) ( no sooner than/harly vs. when)

18) WHENEVER/ EVERYTİME (her … yaptğında/ her ne zaman … yapsa)

Zaman bağlaçlarından sonra kısaltılmış dizilimler olabilir. Boşluktan sonra Ving görürsen, seçeneklerde while/before/after yapılarına öncelik ver….

21,215 total views, 11 views today

Bir önceki yazımız olan Yds'ye nasıl çalışmalıyım? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz..

20 Yorum yapıldı YDS Gramer Konuları 2

 1. esra diyor ki:

  bu bölüm içinde aynı ricam olacak….mail adresime gönderebilirseniz sevinirim

 2. burak dağdelen diyor ki:

  mail olarak dönüş yaparsanız ne mutlu :)

 3. Fatih diyor ki:

  Selamlar,
  Garcekten cok guzel bir calisma. pdf olarak download aradim ancak bulamadim rica etsem mail olarak atabilir misiniz?

 4. Pakol diyor ki:

  Merhabalar,
  Zahmet olmazsa banada mail atabilirseniz çok memnun olurum.

  İyi çalışmalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>