İcra Takibinde Satış

İcra takibinde, borçluya ait malların haczedilmesinden sonra; borçlunun halen borcunu ödemeye yanaşmaması halinde satış aşamasına geçilir. İcra takibinde satış yapılmak suretiyle, icra takibinin asıl...

Menfi Tespit Davası Nedir?

Türk Hukuku’nda bir kimse bir kimseye karşı borçlu olmadığını tespit ettirmek istediği zaman aklımıza direk Menfi Tespit Davası gelir. Bu davaya uygulamada borçsuzluğun tespiti...

İcra Takibinde Haciz

Bir kimseye karşı başlatılan icra takibinde haciz yapılabilmesi için, borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması ve icra takibinin kesinleşmesi gereklidir. İcra takibi, borçlu yedi...

İcra Takibinde İtirazın Kaldırılması

Borçlunun icra takibinde ödeme emrine itiraz etmesi sonucu kural olarak icra takibi duracaktır. Alacaklı bu süreçte hiçbir işlem yaptıramayacağı için; borçlunun bu itirazını bertaraf...

İcra Takibine İtiraz

İcra takibinde borçlu tarafta bulunan kişinin, borçlu olmadığını veya borcun ödeme zamanının daha gelmediğini yahut icra takibi başlatan alacaklının böyle bir hakkının olmadığını icra...

İcra Takibinde Şikayet

İcra takibi yapmakla yetkili ve sorumlu olan İcra Müdürlükleri, İcra ve İflas Kanun’unu uygulamak ile görevlidir. Bu kapsamda icra memurları tarafından yapılan işlemlerin kanuna...

İcra Takibi Süreci

İcra Takibinin Açılması İcra takibi alacaklının icra dairesine giderek, elindeki belgeyle ilamlı yahut ilamsız bir takip talebinde bulunması ile başlar. Alacaklının icra takibi talebini...

İcra Takibi Türleri

İcra takibi, alacaklıya alacağını devlet gücüyle alma hakkı sağlayan yasal bir yoldu. Fakat İcra takibinde borçlu durumda bulunan kimsenin malvarlığına devlet eliyle müdahale edilebilmesi...

İcra Takibinde Borçlunun Hakları

Türk İcra Hukuku, alacağını alamayan alacaklının borçludan alacağını alabilmesi için etkili bir cebri icra yolu öngörmüştür.  Alacaklının devletin gücüyle beraber borçlu karşısında çok güçlü...

İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İcra takibi, borçlu kimsenin borcunu ödememesi nedeniyle, alacaklının borçludan alacağını alabilmek için adliyelerdeki icra müdürlüklerinden başlattığı yasal işlemdir. İcra takibinde, alacaklı alacağını tahsil edebilmek...