Ana Sayfa Hukuk İcra Takibinde Haciz

İcra Takibinde Haciz

Bir kimseye karşı başlatılan icra takibinde haciz yapılabilmesi için, borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması ve icra takibinin kesinleşmesi gereklidir. İcra takibi, borçlu yedi gün içinde itiraz etmez ise kesinleşir. Borçlu tarafından icra emrine itiraz edilmesi halinde alacaklı tarafından açılan itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarının ardından icra takibi kesinleşebilir. İcra takibinin kesinleşmesinden itibaren alacaklı tarafından talepte bulunmak suretiyle borçlunun menkul ve gayrimenkul malları haczedilebilir.

Haciz safhası, icra takibinin en önemli safhasıdır çünkü devlet eliyle kişilerin mülkiyet hakkına müdahale edilir. Bu nedenle icra takibinin belki de en şekilci olduğu safha haciz safhasıdır. Kanun koyucu borçlunun haksızlığa uğramaması için birçok usuli şart koymuştur. Bu kapsamda ödeme emri kesinleşmeden ve alacaklı tarafından talep olmadan haciz işlemi yapılamaz. Haciz işlemi talep tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

Alacaklı ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde haciz talebinde bulunmak zorundadır aksi halde icra takibi düşecektir. Alacaklının tekrardan haciz isteyebilmesi için icra dosyasını yenilemesi gereklidir. Haciz isteminde bulunmadan düşen icra takipleri için tekrardan yenileme harcı ödenmesi şarttır.

İcra takibinde haciz işlemleri icra memuru ve katipler tarafından yürütülür. Alacaklı tarafından borçlunun menkul ve gayrimenkul mal varlığı ile SSK sorgusu yapılmak suretiyle borçlu adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallara haciz konabilmektedir. Ayrıca sistemde borçlunun bir işyerinde SSK’lı çalıştığı tespit edilmesi halinde ilgili işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilerek, borçlunun maaşının bir kısmı haczedilebilir.

Menkul Haczi Nasıl Yapılır?

Alacaklının talebi üzerine harekete geçen icra müdürü, kendisi haciz yapabileceği gibi başka bir icra memuru tarafından haczin yapılması emrini de verebilir. Haciz yapacak icra memuru tarafından ilgili adrese gidilmek suretiyle haciz işlemleri başlatılır. Borçluya ait olan adreste, menkul mal haczi uygulanır. Ardından borçlunun malları yediemin olarak alıp almayacağı sorulur. Borçlunun haczedilen menkulleri yedi emmin olarak teslim almaması halinde alacaklının talebi ile beraber haczedilen menkul mallar muhafaza altına alınır. Haciz mahalline çağrılacak taşıma firması aracılığıyla haczedilen mallar icra dairesinin deposuna yahut bir yedi emmin deposuna taşınır. Borçlunun bu süreçte borcunu ödeme konusunda bir gayret sarf etmemesi halinde alacaklının talebi üzerine söz konusu mallar satışa çıkarılır ve alacaklının alacağı karşılanmaya çalışılır.

Gayrimenkul Haczi Nasıl Yapılır?

Borçluya ait gayrimenkul tespit edilmesi halinde haciz işleminin tapuya işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle borçluya ait bulunan gayrimenkulün bağlı olduğu tapu müdürlüğüne gayrimenkul haciz müzekkeresi gönderilmek suretiyle borçlu adına kayıtlı gayrimenkuller üzerine haciz şerhi işlenebilir. Alacaklı haciz koyduğu gayrimenkulün satışını bir sene içerisinde istemek zorundadır. Haczedilen gayrimenkulün satış işlemleri uzun bir şekil şartına sahiptir. Bu nedenle alacaklının bir gayrimenkulü icrada sattırabilmesi için en az 6 ay uğraşması gereklidir.

Kara – Taşıtı Haczi Nasıl Yapılır?

Borçlulara ait kara taşıtlarının da haczi mümkündür. Alacaklılar borçlu adına kayıtlı kara taşıtı bulması halinde icra dairesi aracılığıyla araç siciline haciz şerhi işletebilirler. Normal şartlarda bir menkul malın haczedilebilmesi için malın muhafaza altına alınması gerekse de, kara taşıtlarının özel bir sicili olmasından dolayı bu araçların haczi, haciz şerhi işlenmek suretiyle yapılabilmektedir. Kara taşıtlarına haciz şerhi işlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde satışının istenmesi gereklidir. Eğer 6 ay içerisinde alacaklı tarafından aracın satışı talep edilmezse haciz işlemi hükümsüz kalacaktır.

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacaklarının Haczi Nasıl Yapılır?

Bir icra dosyasında borçlu durumda bulunan kimsenin, bir bankadan, şirketten yahut bir şahıstan alacaklı durumda olması halinde, icra takibine geçen alacaklı, bu bankaya, şirkete veya şahısa 89/1 ihbarnamesi gönderilerek borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları haczedilebilir. Bu haczin yapılmasının önündeki en büyük engel; borçlunun kimden hak ve alacağının olduğunun tespit edilememesidir. Bu haciz işleminin yapılabilmesi için icra takibindeki alacaklının; borçluyu araştırmak suretiyle kimden hak ve alacakları olduğunu tespit etmesi gerekir.

Hisse Haczi Nasıl Yapılır?

Borçlunun sahibi olduğu yahut ortağı bulunduğu sicile kayıtlı bir Ticaret şirketi bulunması halinde, alacaklı tarafından talep edilmek şartıyla borçlunun söz konusu şirketteki hisselerine haciz konulabilir. Bu haczin uygulanabilmesi için ilgili sicil müdürlüğüne hisse haczi için müzekkere yazılması gereklidir. Hisse haczinin yapılmasından sonra, söz konusu hisseleri borçludan bir başkası almış olsa dahi hacziyle beraber almış sayılır. Alacaklının alacağının ödenmemesi halinde icra dairesi aracılığıyla işbu haczedilen hisseler açık arttırma usulü ile satılır.

Marka Haczi Nasıl Yapılır?

Son dönemde dünyada gelişmekte olan marka bilinci, ülkemizde bir marka sicili kurulması ve buna ilişkin kanunlar çıkarılması şeklinde yankı buldu. Her ne kadar önceden insanların çok fazla değer vermediği markalar günümüz dünyasında milyon dolarlar edebilmektedir. Bu nedenle alacağını alamayan alacaklılar marka haczine başvurabilmektedir. Borçlu adına bir marka bulunması halinde alacaklı tarafından marka siciline bir haciz müzekkeresi gönderilmek suretiyle borçluya ait markaya haciz işlemi uygulanabilmektedir.

Alacaklı tarafından uygulanabilecek haciz işlemlerinin en bilinenleri yukarıda bahsettiklerimiz gibidir. Alacaklının elindeki en önemli kozlardan biri olan haciz imkanı, borçluyu zor durumda bırakmaktadır fakat kanun koyucu borçlunun da haklarını düşünerek; borçluya da haklar tanımıştır. Mallarının satılmasını istemeyen borçluya Menfi tespit davası açabilme imkanı tanımıştır. Eğer size karşı başlatılmış olan bir icra takibi varsa borçtan kurtulmak için Menfi Tespit Davası ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz